KWK Julia

Rewitalizacja Kopalni „Julia” zrealizowana została w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004-2006 i następne, przyjętego w 2004 r.

Zasadniczym celem rewitalizacji kopalni jest udział w ożywieniu gospodarczym i społecznym miasta, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym  nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przygotowano szereg analiz programowo-przestrzennych w postaci studium, które poddane zostało również konsultacjom społecznym. W trakcie trwania konsultacji na podstawie wniesionych opinii wybrano wariant do wdrożenia. W wyniku tych działań zatwierdzona została szczegółowa Koncepcja funkcjonalno-programowa, która, dla wszystkich uczestników procesu projektowego stanowiła podstawę opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Unikalny charakter terenu byłej kopalni „Julia” stwarzał wiele barier projektowych wynikających z konieczności respektowania wytycznych konserwatorskich, a także wiodącej muzealnej funkcji terenu. Podczas procesu projektowego musieliśmy się liczyć z poważnymi ograniczeniami związanymi z koniecznością niezaburzania formy historycznej. Stan techniczny budynków był bardzo zły i stwarzał wiele problemów przy adaptacji do nowych funkcji. Niemniej wszystkim budynkom, z wyjątkiem wieży chłodni kominowej, udało się przywrócić pierwotną formę. Konstrukcja chłodni, nie nadawała się do adaptacji, w związku z czym została całkowicie rozebrana i odtworzona w nowej odsłonie z zachowaniem układu konstrukcji obudowy. Można powiedzieć, że obok szybów Julia i Sobótka stanowi obecnie dominantę architektoniczną zespołu.

Z punktu widzenia projektantów zajmujących się na co dzień projektowaniem budynków i obiektów na podstawie Prawa Budowlanego, szczególnym doświadczeniem był projekt chodnika podziemnego łączącego sztolnię szkoleniową Julia z chodnikiem „Wiesław”, stanowiącego obecnie część podziemnej trasy turystycznej.

W przestrzeniach wystawienniczych obok odrestaurowanych maszyn stanowiących eksponaty muzeum techniki zaprojektowano nowatorskie rozwiązania multimedialne, przeznaczone do realizacji w dalszych etapach inwestycji. Będą to unikatowe instalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, która już staje się atrakcją turystyczną regionu.

Zakres prac projektowych dotyczył inwestycji obejmującej utworzenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - rozbudowę Muzeum Przemysłu i Techniki oraz adaptację zabudowy poprzemysłowej na Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, galerie sztuki współczesnej, siedziby organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia” w Wałbrzychu, wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków.

Ostatnie realizacje